Waar we aan werken

De coronacrisis liep als een rode draad door 2021. Maar tijdens het schrijven van dit jaarplan, kregen we alweer met een andere zorgelijke situatie te maken: de inval van Rusland in de Oekraïne. In de eerste plaats een ramp voor de bevolking van wie het leven van de ene op de andere dag op z’n kop is komen te staan. Steden worden verwoest, de Oekraïense economie is hard geraakt.

Deze oorlog die omgeven is met sancties richting de agressor, kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben we een crisisteam ingericht dat de mogelijke gevolgen voor onze deelnemers en werkgevers in de gaten houdt. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor onze beleggingen, voor de bedrijfseconomische situatie van onze werkgevers en dergelijke. We volgen de ontwikkelingen daarom nauwkeurig.

Aanscherping van onze visie, missie en strategie

Gezamenlijk werken we aan de doelstellingen die gebaseerd zijn op onze vier strategische pijlers en randvoorwaarden om in controle te zijn: 1. De deelnemers bijstaan; 2. We zijn een groen fonds; 3. Klaar voor de toekomst; 4. De werkgever bijstaan; 5. We zijn in controle.

Die geven richting aan de wijze waarop wij onze werkgevers ontzorgen en onze deelnemers bijstaan.

In 2021 hebben we onze visie, missie en strategische pijlers onder de loep genomen en geëvalueerd. Na vier jaar hebben we de balans opgemaakt. Door onze visie, missie en strategie aan te scherpen zijn we beter voorbereid op het nieuwe pensioenstelsel en andere relevante ontwikkelingen om ons heen. Voorop staat dat we vooral willen inspelen op de behoeften en verwachtingen van onze deelnemers en werkgevers. Onze horizon ligt daarmee voorbij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.

We zijn en blijven een groen fonds

Omdat het onze ambitie is een goed pensioen te verzorgen in een leefbare wereld, zijn en blijven we een groen fonds. Thema’s die ook belangrijk zijn voor de agrarische sectoren, zie je terug in ons beleggingsbeleid: verantwoord ondernemen, samenleving en het klimaat.

We willen met ons beleid voorop lopen. Dan dragen onze beleggingen echt bij aan een leefbare wereld (download pdf). Daarom willen we dat in 2030 50% van de woningen waarin we beleggen energieneutraal zijn. En dat de uitstoot van CO2 in onze woningportefeuille in 2030 gehalveerd is. Daar waren we halverwege 2021 al heel ver mee. Toen hadden we al een reductie van 38% bereikt!

Wij scoren vijf sterren op duurzaamheid, vierde plek als belegger in duurzame woningen

We vinden het belangrijk dat onze inspanningen om maatschappelijk verantwoord te beleggen niet onopgemerkt blijven. In de eerste plaats willen we dat onze deelnemers en werkgevers dat merken. We hebben daar in 2021 ook onderzoek naar gedaan. Maar we willen ook dat anderen het zien. Daarom vinden we het belangrijk dat we hoog in de benchmarks staan met onze duurzaamheid. Dat is het afgelopen jaar gelukt.

In de Global Real Estate Sustainability (GRESB) Benchmark haalden 91 van de 100 punten en kregen we vijf sterren! Deze benchmark onderzoekt ieder jaar de duurzaamheidsprestaties van vastgoedportefeuilles van investeerders. En we staan wereldwijd op de vierde plek van duurzame beleggers in woningen.

Tenslotte: ‘never waste a good crisis’. Nu de coronacrisis voorbij is, blijven we toch deels thuis werken. Dit zorgt voor een betere life balance voor onze medewerkers. Maar het is ook goed voor het milieu, omdat we minder hoeven te reizen. Ook dat is duurzaam.

Verwijzingen: SFDR, EU Taxonomie, MVB rapportages

Verbetering van onze financiële positie

In 2021 is onze financiële positie verbeterd. Dat is goed nieuws, hoewel we nog niet uit de zorgen zijn. In 2021 is onze beleidsdekkingsgraad iedere maand iets gestegen. En dat herstel zet door. Daardoor kunnen wij sinds kort weer waardeoverdrachten doen. Ook hoeven wij in 2022 de pensioenen niet te verlagen. Dit komt omdat de actuele dekkingsgraad in 2021 gestegen is van 92,4% naar 105,6%. Dat is helaas nog niet goed genoeg om onze pensioenen te verhogen. Daarvoor moet het herstel zich nog langer voortzetten.

Dekkingsgraad

Nieuw pensioenstelsel

De Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioenen. Onze sociale partners bepalen hoe de pensioenregeling die wij voor hen uitvoeren er dan uit zal zien. Goede samenwerking is daarom belangrijk. We hebben in 2021 veel stappen gezet ter voorbereiding van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij vinden het belangrijk om onze deelnemers en werkgevers goed te informeren over de laatste ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel. En over de mogelijke gevolgen voor hen. Daarom organiseerden wij onder andere in 2021 een webinar “De toekomst van ons pensioen”.

Toekomst

Berekening van de lange termijnrente: UFR methode. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toegelicht dat ze de rentetermijnstructuur in vier stappen wijzigt. Dit gebeurt naar aanleiding van het advies van de Commissie Parameters. Het effect van de verwachte daling van het tienjaars voortschrijdende gemiddelde van de rente en de wijziging van de rentetermijnstructuur zelf, zullen een verhogend effect op de technische voorzieningen hebben. Hierdoor zal de dekkingsgraad dalen. In 2022 zullen we de volgende stap doorvoeren. Dit zal de dekkingsgraad bij benadering verlagen met 1,3%.

Waardeoverdrachten

In 2022 hebben we het proces waardeoverdrachten weer opgestart. Dat kon doordat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%. In 2020 en 2021 hebben we geen waardeoverdrachten kunnen uitvoeren. Behalve waardeoverdrachten van kleine pensioenen. Dat we dit niet konden doen, kwam doordat onze beleidsdekkingsgraad lager was dan 100%.

Oorlog in Oekraïne

Na balansdatum is de wereld opgeschrikt door de Russische inval in de Oekraïne. Naast het persoonlijke leed dat hiermee gepaard gaat, heeft dit ook economische gevolgen. We blijven de (sanctie)maatregelen volgen. We hebben geen deelnemers die woonachtig zijn in Rusland, Belarus of Oekraïne. De beleggingen die we in Rusland hebben zijn niet materieel (0,04% van het belegd vermogen).

Bestuur en samenwerking

Na het overlijden van Ronald Zwijnenburg begin 2021, zijn er voor zijn opvolging verkiezingen uitgeschreven. De meerderheid van de 13.500 stemmen ging naar Erna Sluis. Sinds juli versterkt zij ons bestuur als aspirant-lid namens de gepensioneerden (download pdf) .

Helaas heeft onze gewaardeerde werknemersvoorzitter Eline Lundgren ons fonds in september verruild voor een ander pensioenfonds. Maar gelukkig hebben we een goede opvolger gevonden in Gerard Riemen. Die is met ingang van 1 januari 2022 werknemersvoorzitter. Met zijn ervaring vanuit het ministerie van SZW en de Pensioenfederatie is hij een goede aanvulling voor ons bestuur.

Vanaf 1 november 2021 is Linda Gastelaars onafhankelijk bestuurder bij ons fonds. Daarnaast is zij ook voorzitter van de Risicocommissie en sleutelfunctiehouder risicobeheer (download pdf). Als sleutelfunctiehouder heeft zij een controlerende en adviserende rol op het gebied van risicomanagement. Zij vervangt Fred Gertsen die ons fonds heeft verlaten. Verder is Eric Douma van aspirant-lid bestuurder geworden.

Het bestuur per heden

 • Jack Buckens

  In het bestuur sinds: 2019
  Namens: LTO
  Rol: Bestuursvoorzitterr
  Commissie: Beleggings-adviescommissie

 • Gerard Riemen

  In het bestuur sinds: 2022
  Namens: FNV
  Rol: Bestuursvoorzitter
  Commissie: Pensioen & Communicatiecommissie

 • Jaap den Dekker

  In het bestuur sinds: 2017
  Namens: LTO Nederland
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Risicocommissie

 • Harrie de Vaan

  In het bestuur sinds: 2019
  Namens: CNV
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Beleggingsadviescommissie

 • Sander van Meer

  In het bestuur sinds: 2015
  Namens: CUMELA Nederland
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Pensioen & Communicatiecommissie

 • Linda Gastelaars

  In het bestuur sinds: 2021
  Rol: Onafhankelijk bestuurder
  Commissie: Risicocommissie

 • Willem van den Nieuwenhof

  In het bestuur sinds: 2017
  Namens: VHG
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Risicocommissie

 • Evelien Vlastuin

  In het bestuur sinds: 2021
  Namens: Pensioengerechtigden
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Risicocommissie

 • Eric Douma

  In het bestuur sinds: 2022
  Namens: FNV
  Rol: Bestuursvoorzitter
  Commissie: Pensioen & Communicatiecommissie

 • Erna Sluis

  In het bestuur sinds: 2021
  Namens: Pensioengerechtigden
  Rol: Bestuurder
  Commissie: Pensioen & Communicatiecommissie

 • Linda Slagter

  In het bestuur sinds: 2022
  Namens: FNV
  Rol: Aspirant bestuurder
  Commissie: Pensioen & Communicatiecommissie

 • Mark Rosenberg

  In het bestuur sinds: 2015
  Rol: Onafhankelijk bestuurder
  Commissie: Beleggings-adviescommissie

Samen maken we de overstap over naar een nieuwe pensioenregeling mogelijk.

In 2021 hebben we twee themasessies georganiseerd met onze Raad van toezicht en ons Verantwoordingsorgaan. Ook hebben wij gezamenlijke overleggen gehad met onze sociale partners. Met elkaar hebben we gesproken over de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel. Ook hebben we gesproken over de taak-en rolverdeling tussen de diverse commissies en het bestuur van BPL Pensioen. We vinden het belangrijk goed met elkaar samen te werken.

BPL Pensioen is van ons samen

Bij BPL Pensioen hebben we de ambitie om iedere werknemer een goed pensioen te bieden in een leefbare wereld

Visie en ambitie

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Voor deze ambitie hebben wij ons de afgelopen vier jaar ingezet. Onze huidige visie, missie en strategische pijlers zijn op die visie gebaseerd. Die hebben we opgesteld in 2017. Over de resultaten die we er mee hebben bereikt, leggen we ieder jaar verantwoording af. Ook in dit jaarverslag. Onze visie, missie en strategische pijlers hebben we in 2021 geëvalueerd. We hebben ons de vraag gesteld of aanpassingen nodig zijn en zo ja, welke dan. Op grond daarvan zullen we onze visie, missie en strategische pijlers voor de kómende vier jaar aanscherpen. Dat doen we binnenkort.

Open over hoe we meerwaarde kunnen bieden

Het is waardevol om het proces van onze evaluatie en de herbezinning op onze visie, missie en strategische pijlers inzichtelijk te maken. Bij dat proces zijn ons bestuur, het Verantwoordingsorgaan, de Raad van toezicht en ons bestuursbureau nauw betrokken. Een intensief en soms spannend samenwerkingsproces. De afwegingen die wij willen en moeten maken, laten de complexiteit van de keuzes waar wij voor staan goed zien. Daarover zijn we graag transparant. Uitgangspunt is dat we onze (ex-) deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en sociale partners meerwaarde willen bieden.

BPL Pensioen is van ons samen

De deelnemers bijstaan blijft voor ons de belangrijkste taak. En we willen hun werkgevers ontzorgen. Zij hebben het pensioen van hun medewerkers niet voor niets aan ons ‘’uitbesteed”. We overwegen dat werkgevers -met het oog op de toekomst van ons fonds- ook uit andere dan de groene en agrarische sectoren mogen komen. Die kunnen zich vrijwillig bij ons aansluiten. En juist met het oog op de toekomst blijft ons beleggingsbeleid groen en verantwoord. We hebben een maatschappelijke rol en we willen impact hebben om onze wereld leefbaar te houden. We verwachten dat we daarmee veel werkgevers en deelnemers aan ons weten te binden. Dat zij zich bij ons thuis voelen, want BPL Pensioen is van ons samen.

Dromen, dilemma’s en kernwaarden

We hebben ons de vraag gesteld of we het groenste pensioenfonds van Nederland willen zijn? Een fonds dat verder gaat dan ‘’do no harm”? Een koploper in duurzaam beleggen dus. En of die keuze voor de korte termijn tot wat minder rendement mag leiden. Op de lange termijn uiteraard niet. We geloven dat duurzaamheid uiteindelijk juist tot een beter rendement leidt. Een goed pensioen kan ook een duurzaam pensioen zijn, opgebouwd tegen aanvaardbare kosten. We vragen onze deelnemers ook hoeveel risico’s zij willen nemen.

We hebben ons ook de vraag gesteld of we willen groeien en of we andere sectoren dan de groene tot ons fonds willen toelaten. En we hebben ons ook afgevraagd of beleggen in de bij ons aangesloten sectoren prioriteit zou moeten hebben of niet. En kunnen we er ook voor ZZP-ers zijn?

We hebben nog niet op alle vragen een antwoord. Ook onze kernwaarden zijn nog niet definitief. Maar we hechten waarde aan: samen, betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam. Daar willen we de komende jaren betekenis aan geven.

1. De deelnemer bijstaan

We activeren onze deelnemers op het juiste moment. Door relevant en transparant te zijn via het communicatiekanaal van hun voorkeur.

Relevant & persoonlijk

Ons doel is deelnemers te activeren op momenten die er toe doen.

Dat is niet alleen vlak voor hun pensioen, maar ook bij belangrijke gebeurtenissen als scheiden of van baan veranderen. We maken hierbij gebruik van data-analyse en van de input die we uit klantreizen verkrijgen. Zo kunnen we onze informatie op het juiste moment aanbieden, zo relevant en persoonlijk mogelijk. We staan klaar voor onze deelnemers en informeren hen steeds op tijd over op stapel staande wijzigingen. Dat draagt bij aan het vertrouwen dat onze deelnemers in ons fonds hebben. Vertrouwen is belangrijk, want het gaat om hun geld (download pdf).

Daarom is het behoud van vertrouwen een belangrijk aandachtspunt. Helaas is dat in 2021 gedaald. Ook is het aandeel werknemers dat bij vrije keuze, voor ons zou kiezen gedaald. Die daling was fors: van 75% naar 55%. Daar maken we ons zorgen over. Op dit moment weten we nog niet wat de oorzaak van deze daling is. We kunnen deze daling ook niet goed plaatsen gezien het hoge percentage dat aangeeft ons te vertrouwen: 75%. Deze uitkomsten lijken elkaar tegen te spreken. In 2022 doen we weer onderzoek en zullen hier extra aandacht aan besteden. Gelukkig vindt nog steeds een meerderheid dat samen pensioen opbouwen beter is dan alleen. Al met al ligt er een belangrijke taak om aan het vertrouwen te blijven werken. Met name omdat het pensioenstelsel gaat wijzigen. Daar willen we onze deelnemers ‒en werkgevers‒ nauw bij betrekken.

Gelukkig vindt nog steeds een meerderheid dat samen pensioen opbouwen beter is dan alleen.

2. Groen fonds

We lopen voorop met onze maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Dat blijkt onder andere uit de verduurzaming van onze beleggingsportefeuille.

Duurzaam

98,3% van onze vastgoedportefeuille heeft een groen label

Ook in 2021 hebben we duurzame nieuwbouwprojecten in onze beleggingsportefeuille opgenomen (download pdf). Onder andere in de te bouwen Sluisbuurt in Amsterdam. Een ander goed voorbeeld van duurzame nieuwbouw is het project Milky Way in Den Haag. Daar gaat het om 30 houtbouwwoningen. Sinds 2015 hebben we 1.436 woningen voorzien van zonnepanelen. En we hebben sinds 2015, 784 woningen verduurzaamd.

De komende jaren volgen waarschijnlijk nog eens 1.100 woningen. Bovendien komen er vijf pilotprojecten met groene daken. Door dit alles heeft op dit moment 98,3% van onze vastgoedportefeuille een groen label. Duurzaam vastgoed levert ook een beter rendement. Dat neemt niet weg dat we wel eens twijfelen. Zo willen we graag meer in houtbouw investeren. Maar de bouwkosten daarvan zijn hoger dan van traditionele betonbouw. Alleen is betonbouw CO2-rijk. Hogere bouwkosten kunnen ten koste gaan van het rendement. Toch kiezen we er vaker voor, want houtbouw is duurzaam en we vinden dat belangrijk voor de toekomst van onze deelnemers en volgende generaties.

We onderzoeken welke stappen we nog meer op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen kunnen zetten

We zijn kritisch richting ondernemingen die schade aan ons klimaat en samenleving toebrengen. Bijvoorbeeld Shell en Bayer. We beleggen al sinds 2016 niet in Shell. Dat is vooral omdat wij hun handelen in Nigeria ethisch niet verantwoord vinden. We zijn sowieso kritisch richting alle ondernemingen die fossiele brandstoffen leveren. Toch keren we hen niet de rug toe. Onze inzet is om deze ondernemingen van binnenuit te veranderen en in gesprek te blijven. Daarover hebben we binnen ons bestuur uitvoerig gediscussieerd. We zijn er uiteindelijk van overtuigd dat we op deze manier meer kunnen bereiken.

Bayer is een ander goed voorbeeld van een onderneming die van binnenuit te veranderen is. Bayer is producent van gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoiden bevatten. Deze stoffen zijn mogelijk schadelijk voor de bijenpopulatie. Wij hebben Bayer daarop aangesproken. Helaas was er op dat moment nog geen alternatief. Zonder neonicotinoiden zouden gewassen vaker met schadelijke middelen moeten worden besproeid. Onduidelijk was of dat niet schadelijker voor het milieu zou zijn. Omdat Bayer op het moment dat wij hen hierop aanspraken, bezig was met de ontwikkeling van een alternatief middel zonder neonicotinoiden, hebben we besloten Bayer niet uit te sluiten.

Met onze beleggingen dragen we ook bij aan de energietransitie. Daar hebben we fossiele ondernemingen juist hard bij nodig. Een deel van de energietransitie gaat via windparken. Daar zien we veel fondsen met een private equity-achtige structuur. De zich kenmerken door hoge performance fees. Die betalen we liever niet, want we willen de kosten van onze pensioenen laag houden. Toch ontkomen we er niet altijd aan om deze fees te betalen, willen we ook met windenergie impact hebben.

3. We zijn klaar voor de toekomst

We bereiden ons voor op een nieuw pensioenstelsel. Ook onze samen-werkingspartners zijn wendbaar en op de toekomst voorbereid, mét de daarvoor nodige digitalisering.

Wendbaar

We kunnen de komende vier jaar goed inspelen op wat er allemaal moet veranderen.

Veel aandacht ging in 2021 uit naar de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. We hebben ons breed en diep laten informeren over alle ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen. Daardoor kunnen we de komende vier jaar goed inspelen op wat er allemaal moet veranderen. En waar nodig passen we nu al dingen aan. Zo hebben we vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel besloten geen swaps meer te kopen die langer dan 30 jaar lopen. Dit past beter bij de verwachte manier van rente afdekken in het nieuwe pensioenstelsel. Ook zijn we met TKP Pensioen in gesprek om onze ICT voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Er is veel mogelijk, maar we zullen ook goed op de kosten moeten letten.

www.bplpensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel

Datakwaliteit speelt een grote rol bij digitalisering. We letten hier scherp op bij onze uitbestedingspartners. In 2022 stellen we ons datakwaliteitsbeleid op.

Met het oog op slagvaardig handelen richting de toekomst, zoeken we de samenwerking met Pensioenfonds Vervoer, Kappers en PME. Dit doen we om kennis en ervaringen uit te wisselen over TKP Pensioen en Achmea IM. Dat helpt ons om in het belang van onze deelnemers en werkgevers meer bij onze uitvoeringspartners gedaan te krijgen.

4. Onze werkgevers ontzorgen

We begeleiden onze werkgevers proactief. Ook in spannende tijden met corona en hoge energieprijzen.

Proactief

Het geven van goede en relevante informatie om onze werkgevers te ondersteunen

In 2021 hebben we de aanlevering van (salaris-)gegevens door onze werkgevers verbeterd. Dit hebben we gedaan door de invoering van Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). UPA stelt eisen aan de software waarmee werkgevers hun gegevens bij ons aanleveren. Daar ontstonden problemen. Een speciaal voor de gegevensaanlevering van piekarbeiders gebouwd portaal voldeed niet aan de verwachtingen van onze werkgevers of hun administratiekantoren. We hebben deze werkgevers daarom proactief gebeld om hen te helpen met de aanlevering van hun gegevens. Daarmee laten we zien dat we er alles aan willen doen om de aanlevering makkelijker te maken.

Ook helpen we onze werkgevers door de inzet van onze pensioenconsulenten. Zij houden met hen of hun werknemers zowel digitale als fysieke pensioengesprekken. Door corona helaas minder dan gehoopt. Eind 2021 zijn we gestart met de evaluatie van deze gesprekken. De eerste resultaten daarvan verwachten we in het voorjaar van 2022.

Als gevolg van de coronacrisis had een deel van onze werkgevers het financieel zwaar. Daardoor hadden zij moeite om op tijd hun pensioen- premies te betalen. We hebben onze werkgevers gesteund door zo coulant als mogelijk te zijn met de betalingstermijnen. Dat klinkt vanzelfsprekend.

Het geven van goede en relevantie informatie is ook een manier om onze werkgevers te ondersteunen.

De keerzijde van later betalen is dat het druk zet op onze financiële positie. Toch hebben we ervoor gekozen deze werkgevers tijdens de coronacrisis te helpen. Het geven van goede en relevantie informatie is ook een manier om onze werkgevers te ondersteunen. Het in begin 2021 gehouden webinar over onze financiële situatie en het webinar over het nieuwe pensioenstelsel in het najaar, zijn daar voorbeelden van.

5. We zijn in controle

Ondanks corona, hadden we ons fonds, onze service en onze dienstverlening onder controle. Het vergde extra inzet, toch is dat gelukt!

Op de goede weg

We zijn als bestuur in controle, ook als we voor uitdagingen staan

Door de oorlog in de Oekraïne, lijkt de coronacrisis alweer ver weg. Maar in 2021 zaten we er nog middenin. Ondanks corona, hadden we ons fonds, onze service en onze dienstverlening onder controle. Het thuiswerken, het op afstand van elkaar vergaderen, beslissingen nemen, pensioenen uitkeren, beleggen, administreren: het vergde van onze eigen medewerkers extra inzet. Toch is dat gelukt, ook dankzij de medewerking van onze samenwerkingspartners en stakeholders.

Wat betreft onze ambities op het gebied van digitalisering is er veel bereikt. Soms moesten we eerst weer een stap terugzetten, voordat we er weer twee vooruit konden zetten. Onze databeveiliging is daar een goed voorbeeld van: die vergde eerst bewustwording bij onszelf. We bleken zelf gevoelig te zijn voor de verleidingen van phishing mails. Een vrij eenvoudige manier om onze beveiliging in de war te schoppen. Maar juist door training zijn we in staat gebleken beveiligingsissues eerder te onderkennen en om passende maatregelen te nemen. Onze algehele informatiebeveiliging is daardoor in 2021 op een hoger plan gebracht (download pdf).

We zijn in staat gebleken beveiligingsissues eerder te onderkennen om passende maatregelen te nemen.

We zijn ambitieus met onze beleggingen. Daarom wilden we in 2021 nog meer impact hebben met ons stedelijk vastgoed. Om steden duurzamer en leefbaarder te maken wilden we daar onze directe vastgoedbeleggingen uitbouwen. Helaas lopen we hier tegen het probleem van schaarste van nieuwbouwlocaties aan. Ook stikstofregels, stijgende bouwkosten en problemen rond omgevingsvergunningen staken spaken in het wiel. En al zijn we ver met de vermindering van de CO2 uitstoot in onze beleggingsportefeuille en zetten fors in op ESG doelen, toch vertaalt zich dat niet altijd in onze ranking van belangrijke duurzaamheidsbenchmarks. Wel in de GRESB ranking: daar scoorden we vorig jaar vijf sterren! Maar bij de VDBO benchmark blijven we helaas achter. Ons beleggingsbeleid veranderen we er evenwel niet voor. Wel bekijken we hoe we onze resultaten beter zichtbaar kunnen maken. We weten namelijk dat we op de goede weg zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de al ver gedaalde CO2 uitstoot in onze vastgoedportefeuille. Daarmee lopen we voorop in de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille in vergelijking met andere institutionele beleggers (download pdf).

Tenslotte hebben we ook in 2021 veel energie gestoken in het bijstaan van onze deelnemers. Met communicatie en met dienstverlening op het juiste moment. Helaas zien we dat in 2021 niet terug in de waardering en het vertrouwen van onze deelnemers. Die is iets gedaald. Daarom zullen we ons in 2022 extra inspannen om het vertrouwen weer te laten stijgen. Want we vinden het belangrijk dat onze deelnemers en werkgevers zich bij ons thuis voelen.